úterý 31. ledna 2012

Villa Tugendhat - znova otevřena - re-opened

photo by Bára.

from. google.com

from. google.com

from. google.com

from. google.com
Vila Tugendhat je má nejoblíbenější stavba. Byla jsem tam asi rok před rekonstrukcí. I když byla vila v dezolátním stavu a za války a komunismu dostala zabrat různými zásahy, stejně mě dostala. Když jsme se procházeli místnostmi, padla na nás krása a promyšlenost místností a smutek, že si původní majitelé tu krásu skoro neužili. Dostanou Vás detaily, použité materiály, výhled a promyšlenost celé stavby.
Na svou dobu byla stavba mimořádná, jak architektonicky, tak technicky. Vilu navrhl architekt Mies van der Rohe, investoři byli Fritz a Greta Tugendhatov a stavba se nachází v Brně v Černopolní ulici 45.  Rozpočet byl neomezený a díky tomu měl architekt neomezenou ruku a mohl do detailu uskutečnit své představy. Stavba je zapsána na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Vila stojí na srázu a je z ní výhled na celé město. U hlavního vchodu se vchází kolem půlkruhého mléčného skla. V horním podlaží jsou ložnice a střešní terasa. Hlavní obytný prostor je propojený, skládá se z přijímací haly, obytné části s jídelnou a pracovnou s knihovnou a sedacím zákoutím. Dále tu je kino a zimní zahrada. 
Nejzajímavější jsou dvě velká okna proti onyxové stěně a jídelnímu prostoru, které je možné spouštět promocí elektromotorů k podlaze. Dále je v domě rozvod pitné a užitkové vody a vzduchotechnika!
Na interiérech se podílela architektka a designérka Lilly Reichová. Mies speciálně pro vilu navrhl "brněnskou" a "Tugendhatovu židli" i skleněný stůl. V domě kromě onyxové stěny byl použit makassarský eben a ocel. Podíl na konceptu zahrady měla zahradní architektka Markéta Roderová Müllerová.
Vila Tugendhat bude znova otevřena Václavem Klausem 29. února 2012. Také zde byla v roce 1992 podepsána smlouva o rozdělení Československa. Pokud si budete chtít prohlédnout stavbu, musíte se dopředu objednat. Více informací o prohlídce vily a historii vily se dozvíte na stránkách: http://www.tugendhat.eu. A také by se Vám mohla líbit kniha Skleněný pokoj od Simona Mawera, která je inspirována osudem vily Tugendhat.

Villa Tugendhat is my favorite building. I was there about a year before reconstruction. Although the villa was in a desolate state and during the war and communism came occupy different interventions, as I got. When we passed through rooms, fell on us the beauty and thoughtfulness rooms and sadness that the original owners have almost not enjoy the beauty. They get you the details, materials, visibility and coherence of the whole building.
At that time the building was extraordinary, both architecturally and technically. The villa was designed by architect Mies van der Rohe, investors were Fritz and Greta Tugendhat and construction is located in Brno Černopolní 45th Street The budget was unlimited, and because the architect had unlimited hand and in detail to realize their ideas. The building is on the list of cultural and natural heritage.
The villa stands on the precipice, and she is a view of the city. At the main entrance of the entrance semicircle around the frosted glass. The upper floors are bedrooms and roof terrace. The main living area is connected, it consists of entrance hall, living area with dining room and an office and library and seating spaces. Then there is a cinema and a winter garden.
Most interesting are the two large windows against the wall and onyx dining room, which can run promotions to the floor electric. It is in the house drinking and industrial water and air!
The interior has participated architect and designer Lilly Reich. Mies designed specifically for the villa, "Brno" and "Tugendhat chair" and a glass table. In addition onyx walls of the house was used Makassar ebony and steel. Share the concept of the garden was a garden architect Margaret Roderová Müller.
Villa Tugendhat will re-open 29th Vaclav Klaus February 2012. There was also in 1992, signed by the division of Czechoslovakia. If you want to explore the building, you must book in advance. More information about the tour and history of the villa villas can be found at: http://www.tugendhat.eu. And would you like to book The Glass Room by Simon Mawer, which is inspired by the fate of Villa Tugendhat.

sobota 28. ledna 2012

květiny - flowersPár kytiček ze včerejší oslavy našich narozenin. Mám ráda, jak květiny změní místnost.
A few flowers of yesterday´s celebration of our Birthday. I love how flowers change room.

pátek 27. ledna 2012

Le Corbusier

 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp - photo by Bára.
 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp, Francie - photo by Martin.
 Kostel Notre-Dame-du-Haut v Ronchamp - from www.archdaily.com
from google.com
Center Le Corbusier - Švýcarsko - from. chrobart.wz.cz
Vila Savoye v Poissy, Francie - from google.com
 Unité d´habitation v Marseille, Francie from www. arnuewde.com
Justiční palác v Chandigarh, Indie - from www.arak.com
Le Corbusier - from google.com

O Le Corbuserovi bych mohla napsat mnoho stránek, ale to by Vás asi nebavilo číst. Takže jen ve stručnosti. Spousta článků o něm a o jeho stavbách lze najít na internetu.
Le Corbusier původním jménem Charles-Édouard Jeanneret, se narodil roku 1887 ve Švýcarsku a zemřel v roce 1965 ve Francii. Vyučil se rytcem, ale jeho učitel ho přivedl k architektuře. Svoji první stavbu realizoval v 17 letech, později se ale od jeho prvotních staveb distancoval. Na druhou stranu díky realizaci několika staveb na začátku kariéry, mohl cestovat. Navštívil dokonce i Prahu. Na cestách, které trvaly od roku 1907 do 1914, poznával a kreslil architekturu, byl samouk. V roce 1914 začal pracovat v ateliéru bratrů Perretových, kde se pracovalo s železobetonem. Od té doby jeho stavby byly funkcionalistické, i když jeho stavby nelze zařadit pouze do jednoho stylu. Jeho jméno Le Corbusier vzniklo, když psal pod tímto pesudonymem do časipisu L´Esprit nouveau, kterého byl spoluzakladatelem. Mezi jeho nejdůležitější knihy patří: Vers une architecture, Urbanisme, La Ville radiense, Aircraft a další. Například v letech 1914 -1915 vytvořil projekt Dom-Ino pro obyvatele Flander. Projekt nebyl realizován, ale skeletová konstrukce, byla obrazem nového stylu - Funkcionalismu.
Le Corbusier postavil 75 jednotlivých staveb ve 12 zemích, vypracoval 42 významných plánů městské výstavby, zanechal 8000 kreseb, více než 400 maleb, 44 skulptur a 27 návrhů gobelínů. Dále napsal 34 knih, stovky článků a přednášek.
Le Corbusier ovlivnil moderní architekturu 20. století, byl architektem, urbanistou, teoretikem a malířem. 
Kdybych měla vybrat jen tři stavby, které se mi líbí nejvíce, tak jsou to tyto: Vila Savoye - Poissy ve Francii, Unit´d´habitation v Marseille, Francii a Kostel Notre-Dame-du Haut v Ronchamp ve Francii (zde jsem i byla). 
zdroj: Le Corbusier - Jean-Louis Cohen - TASCHEN

About Le Corbuserovi I could write many pages, but you probably would not enjoy reading. So, just briefly. Lots of articles about him and his buildings can be found on the Internet.

Le Corbusier's original name was Charles-Edouard Jeanneret, was born in 1887 in Switzerland and died in 1965 in France. Apprenticed to engraver, but his teacher brought him to architecture. Implemented its first building in 17 years old, but since its initial construction disavowed. Even visited the Prague. On the road, which lasted from 1907 to 1914, identified and drew architecture, he was self-taught. In 1914 he started working in the studio Perret brother, where he worked with reinforced concrete. Since then, his buildings were functional, although its construction can not be classified in only one style. His name Le Corbusier came when he wrote under this pesudonymem to magazine L'Esprit Nouveau, which was co-founder. Among his most important books are: Vers une architecture, urbanism, La Ville radiense, Aircraft and more. For example, in the years 1914 -1915 by Dom-ino project for the people of Flanders. The project was implemented, but the skeletal structure, a new painting style - functionalism.
Le Corbusier built 75 buildings in 12 different countries, has developed 42 major urban construction plans, drawings left by 8000, more than 400 paintings, 44 sculptures and 27 tapestries designs. In addition, he wrote 34 books, hundreds of articles and lectures.

Le Corbusier influenced modern architecture of the 20th century, the architect, city planner, theorist, and painter.
If I had to choose only three buildings that I like best, so they are: Villa Savoye - Poissy, France, Unit'd'habitation in Marseille, France and the Church of Notre-Dame-du Haut in Ronchamp, France (where I also was).
Source: Le Corbusier - Jean-Louis Cohen - TASCHEN

pondělí 23. ledna 2012

Řím - duben 2011- 3. den a poslední den

Emanuelle - photo by Bára.

photo by Bára.

Colosseo - photo by Bára.

photo by Martin.

Pantheon - photo by Bára.

photo by Bára.

photo by Martin.

photo by Bára.

photo by Bára.

photo by Martin.
V Římě to bylo krásný. Určitě jsme tam nebyli naposledy. Když jste v Římě, cítíte, jak město žije. Líbili se mi například pomerančovníky, jako aleje v ulicích, krásně voněly. A samozřejmě mě nadchla architektura, ta monumentalita a historie. Víkend na to, jsme byly s mamkou ve Vídni a v podstatě velké stavby mi připadaly malinký.
It was beautiful in Rome. We weren´t there certainly last time. When you are in Rome, you feel how the city lives. I liked for example orange, as in the alley streets. The oranges smelled beautifully. And of course I was excited architecture, monumentality and the history. Weekend at it, we were with mom in Vienna and infact large buildings tiny.

pátek 20. ledna 2012

jak vybrat sedačku - how to choose a sofa

Place Sofa from vitra.com
můj oblíbenec Barcelona od Ludwig Mies Van Der Rohe - from google.com
sofa RUCHÉ - from Ligne Roset. com
1. PROSTOR  - kolik je místa pro sedačku v místnosti?
                        - dobré je mít min. 0,6m od sedačky na procházení kolem nižšího nábytku a 0,8m od vyššího nábytku
                       - nezapomenout: nepřekáží např. topení, výška parapetu (lze otevírat okno), otevírání dveří, přístup k el. zásuvkám, výhled na TV (vzdálenost gauče od TV by měla být trojnásobek úhlopříčky)

2. ÚČEL - k čemu bude používaná a jak často (odpočívání u TV, máte děti, zvířátka, bude sloužit na přespání, kolik lidí na ni bude běžně sedět, kde ji budete mít)?

3. TVAR A VELIKOST - chcete velkou sedačku, trojmístnou, dvojmístnou, do L nebo např. dvě menší pohovky
                                      - úložný prostor - např. pro lůžkoviny nebo jiné věci
                                      - hloubka sedačky = abyste měli ohyb nohy u hrany pohovky
                                      - výška = to samé jako u hloubky (pro starší lidi je lepší vyšší pohovka, kvůli zvedání se ze sedačky)
nejdůležitější je: VYZKOUŠET SI, JESTLI SE VÁM SEDÍ DOBŘE!!! každému vyhovuje něco jiného, je dobré si vyzkoušet oblíbenou polohu sezení na pohovce

4. MATERIÁL - pro více namáhavé pohovky jsou vhodné pohovky s hustě tkaným čalouněním a kůže (je dražší a náročnější na udržování)
                        - textil by měl mít povrchovou úpravu proti špinění
                        - lze zjistit odolnost látky (tzv. otáčky čím vyšší číslo, tím odolnější)
                        - čím vyšší gramáž látky, tím větší předpoklad, že pohovka vydrží déle (360 - 1200g/m2)
                        - výplň: pro pevný základ a tvar je pěna z mikrovlákna, do polštářů nejlépe peří  pro teplo a nadýchaný efekt

5. BARVA - záleží na interiéru, dalších barvách v pokoji, Vašem vkusu a na praktičnosti (např. tmavé barvy)

6. KVALITA - viz materiál    

7. CENA - určuje ji počet sedáků, potahový materiál a samozřejmě značka

1. AREA - how much is space for a sofa in the room?
              
- it's good to have min. 0.6 m from the seat of passing around the lower furniture and 0.8 m from the higher furniture
                - you don´t forget: for example, does not interfere with heating, sill height (can open window), opening doors, drawers electric access, view on TV (the distance from the TV couch should be three times the diagonal)

2. PURPOSE - what will you be used and how often (resting on TV, you have kids, pets, will be used to sleep, how many people it would normally sit,
where it will have)?

3. SHAPE AND SIZE - how do you want a great seat, triple-digit, two-digit, such as L-or two small sofas
                                      
- storage space - for example, bedding and other things
                                      
- depth of seat = You have legs bend at the edge of the couch
                                      
- height = same as in depth (for older people is a better sofa higher, due to standing up from the sofa)most important is:
TRY, IF YOU WELL! everyone conforms something else, it is good to try the favorite position of sitting on the couch

4. MATERIAL - for more strenuous are suitable sofas sofa with a densely woven and leather upholstery (it is expensive and difficult to maintain)
                        
- textile surface should have an anti-spotting
                        
- can detect resistance of the substance (the speed the higher the number, the more resilient)
                        
- the higher the weight of the substance, the more likely that the sofa will last longer (360 - 1200g/m2)
                        
- filler: for a solid foundation and shape of the foam microfiber, the best pillow feathers for warmth and fluffy effect

5. COLOR - depending on the interior, other colors in the room, your taste and practicality (for example dark colors)

6.QUALITY - see material

7.PRICE - it determines the number of seats, covering material, and of course mark
(I´m sorry for the grammar.)

čtvrtek 19. ledna 2012

Řím - duben 2011- 2. den

Vnitřek sv. Petra - photo by Bára.

Chrám sv. Petra - photo by Bára.

bohužel nevím, jak se tento kostel jmenuje - photo by Bára.

photo by Martin.
krásná křižovatka, na každém rohu jiná kašna - photo by Bára.
Dodělám resty! Zde je pár fotek z krásné dovolené z minulého roku.
Backlog finish! Here are some photos of beautiful holiday last year.

čtvrtek 12. ledna 2012

Obývací pokoj - Living room

zde se mi líbí knihovna - from www.housetohome.co.uk

stejnou sedačku máme - from ikea.cz

zde se mi líbí uspořádání obrazů - from www.housetohome.co.uk
Co nesmí podle mě chybět v obývacím pokoji? - pohodlná a kvalitní sedačka, knihy, obrazy, televize, závěsy a koberec.
What mustn´t missing in my living room? - quality and comrortabel sofa, books, pictures, television, curtains and carpet.

neděle 8. ledna 2012

Berlín - prosinec 2011

Omlouvám se, pokud mě někdo čtete pravidelně, že nepřidávám příspěvky často, ale 1. týden v novém roce byl pro mě hororový. Tak něco málo z poloviny prosince, kdy bylo dobře. Jela jsem s kamarádkou na víkend do Berlína. Lada mě protáhla jak nejdůležitějšími místy v Berlíně, tak i různými hospodami. Bohužel díky 2. světové válce nemá Berlín mnoho architektonických památek, ale mnohé se snaží znova postavit. Stihly jsme s Ladou jen centrum, takže moderní architekturu nemůžu porovnat, jen mě mrzí, že jsem neviděla Bauhaus a Miese van der Rohe.