pátek 20. ledna 2012

jak vybrat sedačku - how to choose a sofa

Place Sofa from vitra.com
můj oblíbenec Barcelona od Ludwig Mies Van Der Rohe - from google.com
sofa RUCHÉ - from Ligne Roset. com
1. PROSTOR  - kolik je místa pro sedačku v místnosti?
                        - dobré je mít min. 0,6m od sedačky na procházení kolem nižšího nábytku a 0,8m od vyššího nábytku
                       - nezapomenout: nepřekáží např. topení, výška parapetu (lze otevírat okno), otevírání dveří, přístup k el. zásuvkám, výhled na TV (vzdálenost gauče od TV by měla být trojnásobek úhlopříčky)

2. ÚČEL - k čemu bude používaná a jak často (odpočívání u TV, máte děti, zvířátka, bude sloužit na přespání, kolik lidí na ni bude běžně sedět, kde ji budete mít)?

3. TVAR A VELIKOST - chcete velkou sedačku, trojmístnou, dvojmístnou, do L nebo např. dvě menší pohovky
                                      - úložný prostor - např. pro lůžkoviny nebo jiné věci
                                      - hloubka sedačky = abyste měli ohyb nohy u hrany pohovky
                                      - výška = to samé jako u hloubky (pro starší lidi je lepší vyšší pohovka, kvůli zvedání se ze sedačky)
nejdůležitější je: VYZKOUŠET SI, JESTLI SE VÁM SEDÍ DOBŘE!!! každému vyhovuje něco jiného, je dobré si vyzkoušet oblíbenou polohu sezení na pohovce

4. MATERIÁL - pro více namáhavé pohovky jsou vhodné pohovky s hustě tkaným čalouněním a kůže (je dražší a náročnější na udržování)
                        - textil by měl mít povrchovou úpravu proti špinění
                        - lze zjistit odolnost látky (tzv. otáčky čím vyšší číslo, tím odolnější)
                        - čím vyšší gramáž látky, tím větší předpoklad, že pohovka vydrží déle (360 - 1200g/m2)
                        - výplň: pro pevný základ a tvar je pěna z mikrovlákna, do polštářů nejlépe peří  pro teplo a nadýchaný efekt

5. BARVA - záleží na interiéru, dalších barvách v pokoji, Vašem vkusu a na praktičnosti (např. tmavé barvy)

6. KVALITA - viz materiál    

7. CENA - určuje ji počet sedáků, potahový materiál a samozřejmě značka

1. AREA - how much is space for a sofa in the room?
              
- it's good to have min. 0.6 m from the seat of passing around the lower furniture and 0.8 m from the higher furniture
                - you don´t forget: for example, does not interfere with heating, sill height (can open window), opening doors, drawers electric access, view on TV (the distance from the TV couch should be three times the diagonal)

2. PURPOSE - what will you be used and how often (resting on TV, you have kids, pets, will be used to sleep, how many people it would normally sit,
where it will have)?

3. SHAPE AND SIZE - how do you want a great seat, triple-digit, two-digit, such as L-or two small sofas
                                      
- storage space - for example, bedding and other things
                                      
- depth of seat = You have legs bend at the edge of the couch
                                      
- height = same as in depth (for older people is a better sofa higher, due to standing up from the sofa)most important is:
TRY, IF YOU WELL! everyone conforms something else, it is good to try the favorite position of sitting on the couch

4. MATERIAL - for more strenuous are suitable sofas sofa with a densely woven and leather upholstery (it is expensive and difficult to maintain)
                        
- textile surface should have an anti-spotting
                        
- can detect resistance of the substance (the speed the higher the number, the more resilient)
                        
- the higher the weight of the substance, the more likely that the sofa will last longer (360 - 1200g/m2)
                        
- filler: for a solid foundation and shape of the foam microfiber, the best pillow feathers for warmth and fluffy effect

5. COLOR - depending on the interior, other colors in the room, your taste and practicality (for example dark colors)

6.QUALITY - see material

7.PRICE - it determines the number of seats, covering material, and of course mark
(I´m sorry for the grammar.)

Žádné komentáře:

Okomentovat