úterý 31. ledna 2012

Villa Tugendhat - znova otevřena - re-opened

photo by Bára.

from. google.com

from. google.com

from. google.com

from. google.com
Vila Tugendhat je má nejoblíbenější stavba. Byla jsem tam asi rok před rekonstrukcí. I když byla vila v dezolátním stavu a za války a komunismu dostala zabrat různými zásahy, stejně mě dostala. Když jsme se procházeli místnostmi, padla na nás krása a promyšlenost místností a smutek, že si původní majitelé tu krásu skoro neužili. Dostanou Vás detaily, použité materiály, výhled a promyšlenost celé stavby.
Na svou dobu byla stavba mimořádná, jak architektonicky, tak technicky. Vilu navrhl architekt Mies van der Rohe, investoři byli Fritz a Greta Tugendhatov a stavba se nachází v Brně v Černopolní ulici 45.  Rozpočet byl neomezený a díky tomu měl architekt neomezenou ruku a mohl do detailu uskutečnit své představy. Stavba je zapsána na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Vila stojí na srázu a je z ní výhled na celé město. U hlavního vchodu se vchází kolem půlkruhého mléčného skla. V horním podlaží jsou ložnice a střešní terasa. Hlavní obytný prostor je propojený, skládá se z přijímací haly, obytné části s jídelnou a pracovnou s knihovnou a sedacím zákoutím. Dále tu je kino a zimní zahrada. 
Nejzajímavější jsou dvě velká okna proti onyxové stěně a jídelnímu prostoru, které je možné spouštět promocí elektromotorů k podlaze. Dále je v domě rozvod pitné a užitkové vody a vzduchotechnika!
Na interiérech se podílela architektka a designérka Lilly Reichová. Mies speciálně pro vilu navrhl "brněnskou" a "Tugendhatovu židli" i skleněný stůl. V domě kromě onyxové stěny byl použit makassarský eben a ocel. Podíl na konceptu zahrady měla zahradní architektka Markéta Roderová Müllerová.
Vila Tugendhat bude znova otevřena Václavem Klausem 29. února 2012. Také zde byla v roce 1992 podepsána smlouva o rozdělení Československa. Pokud si budete chtít prohlédnout stavbu, musíte se dopředu objednat. Více informací o prohlídce vily a historii vily se dozvíte na stránkách: http://www.tugendhat.eu. A také by se Vám mohla líbit kniha Skleněný pokoj od Simona Mawera, která je inspirována osudem vily Tugendhat.

Villa Tugendhat is my favorite building. I was there about a year before reconstruction. Although the villa was in a desolate state and during the war and communism came occupy different interventions, as I got. When we passed through rooms, fell on us the beauty and thoughtfulness rooms and sadness that the original owners have almost not enjoy the beauty. They get you the details, materials, visibility and coherence of the whole building.
At that time the building was extraordinary, both architecturally and technically. The villa was designed by architect Mies van der Rohe, investors were Fritz and Greta Tugendhat and construction is located in Brno Černopolní 45th Street The budget was unlimited, and because the architect had unlimited hand and in detail to realize their ideas. The building is on the list of cultural and natural heritage.
The villa stands on the precipice, and she is a view of the city. At the main entrance of the entrance semicircle around the frosted glass. The upper floors are bedrooms and roof terrace. The main living area is connected, it consists of entrance hall, living area with dining room and an office and library and seating spaces. Then there is a cinema and a winter garden.
Most interesting are the two large windows against the wall and onyx dining room, which can run promotions to the floor electric. It is in the house drinking and industrial water and air!
The interior has participated architect and designer Lilly Reich. Mies designed specifically for the villa, "Brno" and "Tugendhat chair" and a glass table. In addition onyx walls of the house was used Makassar ebony and steel. Share the concept of the garden was a garden architect Margaret Roderová Müller.
Villa Tugendhat will re-open 29th Vaclav Klaus February 2012. There was also in 1992, signed by the division of Czechoslovakia. If you want to explore the building, you must book in advance. More information about the tour and history of the villa villas can be found at: http://www.tugendhat.eu. And would you like to book The Glass Room by Simon Mawer, which is inspired by the fate of Villa Tugendhat.

2 komentáře:

  1. moc krásný fotky zlato ;-) o tomhle sem četl,rád bych se tam podíval někdy,tak můžem dát výlet

    OdpovědětVymazat